Гаранционни условия

Гаранционни условия на PCdoctor
Гаранционния срок е упоменат в гаранционната карта и започва да тече от датата на покупката. Необходимо е при закупуването да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно (вид компонент, сериен номер на компонента, дата на продажбата, гаранционен срок, подпис и печат) в противен случай тя е невалидна. С подписването на гаранционната карта клиентът се съгласява с гаранционните условия, отпечатани в нея.
Условия за гаранционно обслужване:
Продуктът трябва да бъде доставен до упълномощения сервиз за сметка на клиента заедно с оригинална гаранционна карта от производителя или издадена от PCdoctor и прилежащ финансов документ. Гаранционното обслужване се извършва само от представител на  сервиза на фирма PCdoctor или посочените в гаранционната карта от производителя оторизирани сервизи в страната.
Дефектирал модул не се приема за гаранционно обслужване ако не е представена
оригинална гаранционна карта от производителя или такава, издадена от PCdoctor и касова бележка и/или фактура!

Срокът на извършване на гаранционен ремонт е до 30 дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно.
При невъзможност за подмяна със същия или аналогичен по параметри и цена компонент, се предлага на клиента преференциална цена за доплащане за по-нов модел за дадения компонент и/или свързаните с него компоненти.
При превишаване на 30 дневния срок за ремонт на гаранционен компонент или невъзможността той да бъде отремонтиран или подменен на клиента се възстановява сумата, заплатена за този компонент.

За гаранционен ремонт не се приемат устройства и компоненти с механични и структурни дефекти, дори те да бъдат скрити и тяхното наличие да се установи след приемането на устройството за гаранционен ремонт.

Гаранцията се прекратява при дефекти причинени в резултат на : токови удари от всякакъв характер, пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие, отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, неизправна ел. инсталация, прах, пясък, кал , влага, хлебарки и други замърсители. Дефекти причинени от неправилен транспорт. Ремонти извършени от лица неоторизирани от фирма PCdoctor . Случаите на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му. Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.
Печатащи устройства не се приемат за гаранционен ремонт, когато е използван неоригинален консуматив.

Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите свързани с тях /почистване, инсталация на софтуер, инсталация на драйвери и т.н./ се заплащат по тарифа определена за извършване на извънгаранционни сервизни услуги.

PCdoctor  не носи отговорност за загубата или повреда на информация и данни причинени в резултат на повредени носители.
PCdoctor  не носи отговорност за предадено за ремонт оборудване, непотърсено в 30 дневен срок, считан от датата на приемане в сервиза на фирмата.
Дефектирали, извънгаранционни компоненти, които по една или друга причина не могат да бъдат ремонтирани или техния ремонт е отказан от клиента, след изтичане на 30 дневният срок за престой в сервиза, при положение, че клиента не потърси оставеното за ремонт оборудване, то бива предадено за вторични суровини.